fbpx

Algemene voorwaarden

 Artikel 1 – Definities

Wat we verstaan onder ‘Novalife’, ‘Opdrachtgever’, ‘Opleiding’, ‘Coaching’ en ‘Deelnemer’

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Novalife NLP Opleidingen (hierna te noemen: ’Novalife’) en de Opdrachtgever van workshops, cursussen, trainingen, opleidingen en andere vormen van opleidingen (hierna te noemen ‘Opleiding’) of enigerlei vorm van coaching  (hierna te noemen ‘Coaching’).

1.2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon waarmee Novalife een overeenkomst sluit tot het verzorgen van een Opleiding, ongeacht of de Opdrachtgever zelf of een derde daadwerkelijk deelneemt aan de Opleiding.

1.3. Onder ‘Deelnemer’ wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt. De Deelnemer kan ook de Opdrachtgever zijn.

 

Artikel 2 –  Toepasbaarheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Novalife, betreffende deelname of opdracht tot het houden van Opleiding of Coaching.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Novalife.

2.3. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Novalife en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.

2.4. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst 

Inschrijving voor één van de opleidingen geschiedt online door middel van invulling van het inschrijvingsformulier. De inschrijving is definitief na bevestiging door Novalife per e-mail. De inschrijver heeft hierbij 14 dagen wettelijke bedenktijd (= annulerings mogelijkheid zonder consequenties), tenzij de opleiding reeds is gestart. Dit geldt niet voor op maat gemaakte diensten.

 

Artikel 4 – Annuleringsvoorwaarden 

4.1. Annulering door de deelnemer dient altijd te geschieden per e-mail of briefpost. Annulering is volledig en rechtsgeldig wanneer door Novalife per e-mail bevestigd is.

4.2. De Opdrachtgever heeft het recht om binnen de termijn van 14 kalenderdagen na inschrijving de opleiding kosteloos te annuleren (tenzij de opleiding reeds is gestart).

4.3. In geval van annulering voorafgaand aan de opleiding, heeft de opdrachtgever te allen tijde het recht zich de deelnemer te laten vervangen door een andere, nieuwe deelnemer die voldoet aan de gestelde toelatingseisen en de betalingsverplichting overneemt. Dit geldt alleen voor de gehele opleiding.

4.4. Bij annulering door Opdrachtgever worden de volgende kosten in rekening gebracht aan Opdrachtgever:

Annulering m.b.t. de opleidingskosten:

  • Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor de opleiding start, 10% van de totale opleidingskosten.
  • Bij annulering van 30 tot 14 kalenderdagen voor de opleiding start, 50% van de totale opleidingskosten.
  • Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen wordt 100% van de totale opleidingskosten in rekening gebracht.

Annulering m.b.t. de verblijfskosten conform de annuleringsvoorwaarden van de locatie: 

  • Bij annulering tot 90 kalenderdagen voor de opleiding start, 0% van de totale verblijfskosten.
  • Bij annulering van 90 tot 0 kalenderdagen voor de opleiding start, 100% van de totale verblijfskosten.

Indien het volledige bedrag (opleidings- en verblijfskosten) niet vooraf is aanbetaald dan is opdrachtgever gehouden aan de betaling van de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling tot aan het bedrag dat toekomt aan de desbetreffende geldende annuleringstermijn zoals in artikel 4 lid 4 is aangeduid. 

4.5. Annulering tijdens de opleiding: Bij tussentijdse annulering gedurende het opleidingsjaar zal geen restitutie van de deelnamekosten noch de verblijfskosten plaatsvinden. Indien de deelnemer heeft gekozen voor betalen in termijnen, blijft de deelnemer bij annulering tijdens de opleiding alsnog verplicht de overige openstaande termijnen te voldoen.

4.6. Annulering overig: In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) kan door Novalife worden afgeweken van bovenstaande regels als het de opleidingskosten betreft. Voor de verblijfskosten geldt dat deze te allen tijde betaald dienen te worden ivm de verplichting van Novalife aan de Opleidingslocatie en de daarbij geldende annuleringsvoorwaarden. Novalife zal zich volledig inzetten in het overleg met de Opleidingslocatie om tot een zo gunstig mogelijke uitkomst te komen voor opdrachtgever. 

 

4.7 Annulering door Novalife

4.7.1. Novalife heeft in geval van een Opleiding met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op

terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Novalife betaalde bedrag binnen 30 dagen.

4.7.2 Novalife heeft het recht om de Opleidingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

4.7.3. Novalife gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de Opleiding.

 

Artikel 5 – Financiën

5.1. Na bevestiging door Novalife per e-mail is de deelnemer definitief ingeschreven voor desbetreffende opleiding en is er sprake van een overeenkomst tussen Novalife en Opdrachtgever.

5.2. Novalife brengt de deelnamekosten (verblijfs- en opleidingskosten) in rekening door middel van een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. De eerste factuur wordt 3 maanden voor aanvang van de opleiding aan opdrachtgever per e-mail verstuurd.

5.3. De verblijfkosten zijn in de “all-in prijzen” (totale deelnamekosten) inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aankondigingen van Novalife wordt vermeld. Reiskosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

5.4. Er worden twee betalingsmogelijkheden geboden, te weten:

  • Volledige betaling vóór aanvang van het eerste blok van de opleiding.
  • Betaling in (maximaal 10 maandelijkse) termijnen.

De opdrachtgever ontvangt na aanmelding een factuur voor de opleiding, afgestemd op de keuze voor betaling. Facturen dienen volgens de daarop aangegeven betalingstermijnen te worden voldaan aan Novalife. Bij betaling in termijnen ontvangt de opdrachtgever op een afgesproken moment per e-mail een (vervolg)factuur. Door het aangaan van een overeenkomst met Novalife is Opdrachtgever ten alle tijden verplicht het volledige bedrag aan deelnamekosten (verblijfs- en opleidingskosten) te voldoen. 

5.5.Novalife is geregistreerd bij het CRKBO (centraal register kort beroepsonderwijs). De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

5.6. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Novalife in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

 

Artikel 6 –  Toegankelijkheid

Het bijwonen van de opleidingsblokken is alleen toegestaan indien de deelnemer de deelnamekosten voor de opleiding volledig heeft voldaan, dan wel zich houdt aan de termijnbetaling zoals bij inschrijving overeengekomen is met Novalife. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt heeft Novalife het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1. Auteursrechten

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan het opleidingsmateriaal (of delen hiervan) en/of de verstrekte documentatie (door Novalife uitgegeven brochures, Opleidingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils/sheets, (grond)kaarten, speelkaarten, flitskaarten, cue cards, syllabi en welke andere in de Opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”) in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor trainingen, cursussen, opleiding, lezingen en/of workshops e.d., die niet door Novalife zijn verzorgd. Het auteursrecht op de door Novalife uitgegeven materialen berust bij Novalife, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Novalife berust uitsluitend bij Novalife.

 

7.2.1. Geheimhouding

De deelnemer is tot geheimhouding verplicht met betrekking tot alle verstrekte cursusmaterialen. Deze geheimhouding strekt ook na de afronding van de opleiding.

7.2.2. De deelnemer is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie die op enigerlei wijze tot hem is gekomen over andere deelnemers. Deze geheimhouding strekt ook na de afronding van de opleiding.

7.2.3. De opdrachtnemer en trainer/docent van de opleiding hebben een geheimhouding voor wat betreft de informatie van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Novalife spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2. Novalife is tegenover de opdrachtgever en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

8.3. Novalife is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, gederfde winst en / of schade door bedrijfsstagnatie.

8.4. Novalife is evenmin aansprakelijk voor de schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van (delen van) de opleiding.

8.5. Op het inschrijfformulier en de relatie met de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

8.6. Novalife is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

 

Artikel 9 – Klachten

Hoewel Novalife met de meeste zorg en aandacht de opleiding heeft samengesteld en zal uitvoeren, kan het gebeuren dat de deelnemer een klacht heeft. De deelnemer dient zich in eerste instantie te wenden tot één van de hoofdtrainers. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de deelnemer zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van NLP. Het klachtenprotocol van de NVNLP kan ook opgevraagd worden bij de administratie van Novalife.

 

Artikel 10 – Certificering

De opleidingen van Novalife worden afgesloten met een certificaat van deelname. Voorwaarde hiervoor is dat deelnemer:

  • 80 % van de opleiding heeft gevolgd.
  • De volledige opleidingskosten heeft voldaan.
  • De cursist heeft voldaan aan de opleidingscriteria die per opleiding vooraf worden gesteld.

 

Artikel 11 – Schorsing / verwijdering opleiding

Novalife behoudt zich het recht voor deelnemers te schorsen of de toegang tot de opleiding te ontzeggen, indien zij door hun gedrag de opleiding, de deelnemers, trainers en/of begeleiders, ernstige schade of onterecht in diskrediet brengen, dan wel de auteursrechten schaden. De deelnemer kan per direct de toegang ontzegd worden door één van de hoofdtrainers. 

De deelnemer ontvangt na schorsing of verwijdering een schriftelijke bevestiging per e-mail van de maatregel. In geval van schorsing of verwijdering is restitutie van resterende opleidingskosten mogelijk. Een betalingsverplichting geldt voor de totale verblijfskosten. 

 

Artikel 12 – Behandeling deelnemersgegevens

In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden deelnemersgegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken. De deelnemer dient zorg te dragen dat zijn/haar gegevens up to date zijn.

 

Artikel 13 – Wijziging of aanpassing

Novalife behoudt zich het recht voor de opleiding en/of een opleidingsmodule voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangt de deelnemer reeds betaalde deelnamekosten terug. Novalife behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de opleiding aan te brengen.

 

Artikel 14 – Verzuim

Voor verzuimde opleidingsdagen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer zo nodig in de gelegenheid gesteld om de behandelde stof met één van de trainers door te nemen. Het staat de deelnemer ook vrij om de behandelde stof door te nemen met één van de andere cursisten.

 

Artikel 15 – Reclame

Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de opleiding reclame te maken voor eigen trainingen / opleidingen en / of eigen producten ter verkoop aan te bieden richting mede cursisten en / of andere aanwezigen, zonder vooraf goedkeuring van Novalife.

 

Artikel 16 – Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden over deze opleiding niet voorziet, beslist Novalife.

Algemene voorwaarden d.d. 7 januari 2020