Algemene Voorwaarden

Novalife Opleidingen

Artikel 1. Introductie

A lle opleidingen zijn onderdeel van Novalife opleidingen.
Novalife draagt de eindverantwoordelijkheid over al haar activiteiten welke onder deze naam vallen.

Het vestigingsadres van Novalife is:
De Verver 13
5506 BH Veldhoven
telefoon: 040-2954914
email: contact@novalife.nl
Internet: www.novalife.nl / www.novalife.be
KvK nummer 61639168

Artikel 2. Inschrijving

Inschrijving voor één van de opleidingen geschiedt online door middel van invulling van het inschrijvingsformulier. De inschrijving is definitief na bevestiging door Novalife per e-mail. De inschrijver heeft hierbij 14 dagen wettelijke bedenktijd (= annuleringsmogelijkheid zonder consequenties). Bij online inschrijving heeft de deelnemer kennisgenomen van het deelnemersreglement voor de opleiding. Zonder tegenbericht verklaart deelnemer zich akkoord met de inhoud van het deelnemersreglement. Vragen van administratieve of organisatorische aard, evenals vragen met betrekking de inhoud van de cursus worden zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail beantwoord; in elk geval binnen 14 dagen.

Artikel 3. Financiën

3.1 betaling opleiding
Na bevestiging door Novalife per e-mail is de deelnemer definitief ingeschreven voordesbetreffende opleiding.
3.1.1. Novalife brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
3.1.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen,
tenzij uitdrukkelijk anders in de aankondigingen van Novalife wordt vermeld.
3.1.3. Er worden drie betalingsmogelijkheden geboden, te weten:

  • Volledige betaling vóór aanvang van het eerste blok van de opleiding.
  • Betaling in drie termijnen gedurende de opleiding, waarbij de laatste betaling plaatsvindt vóór aanvang van het laatste blok. (Betaling van 1/3 deel van de opleiding vindt plaats vóór 1e blok, 3e blok en 5e blok)
  • Betaling in vijf termijnen gedurende de opleiding, waarbij de laatste betaling plaatsvindt vóór aanvang van het laatste blok. (Betaling van 1/5 deel van de opleiding vindt plaats vóór ieder blok.) Voor betaling in termijnen wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.De deelnemer ontvangt per ommegaande een factuur voor de opleiding, afgestemd op de keuze voor betaling. Facturen dienen volgens de daarop aangegeven betalingstermijnen te worden voldaan aan Novalife. Bij betaling in termijnen ontvangt de deelnemer 2 dagen voor het volgende blok per mail een betalingsherinnering.

3.2 Toegankelijkheid
Het bijwonen van de opleidingsblokken is alleen toegestaan indien de deelnemer de deelnamekosten voor de opleiding volledig heeft voldaan, dan wel zich houdt aan de termijnbetaling zoals bij inschrijving overeengekomen is met Novalife. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt heeft Novalife het recht de deelnemer de toelating tot de opleiding te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

3.3 kopie facturen
De deelnemer ontvangt eenmalig een factuur. Bij verlies of vermissing van de factuur en/of verzoek om een nieuwe factuur te mogen ontvangen wordt € 25,- administratiekosten in
rekening gebracht.

3.4 BTW, fiscale zaken, betalingen belast
Novalife is geregistreerd bij het CRKBO (centraal register kort beroepsonderwijs). De opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

3.5 Annuleringsregeling/ garantie aangeboden cursus
3.5.1. Annulering door de deelnemer dient altijd schriftelijk per aangetekende post te geschieden.
3.5.2. In geval van annulering voorafgaand aan de opleiding, heeft de deelnemer te allen tijde het recht zich te laten vervangen door een andere, nieuwe deelnemer die voldoet aan de gestelde toelatingseisen en de betalingsverplichting overneemt. Dit geldt alleen voor de gehele opleiding.
3.5.3. Bij annulering worden t.a.v. doorrekening van kosten de navolgende regels gehanteerd:

  • 28 tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de eerste dag van de opleiding € 250,00
  • 20 tot 15 kalenderdagen voor aanvang van de eerste dag van de opleiding € 500,00
  • 14 tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de eerste dag van de opleiding € 750,00
  • Bij annulering korter dan 7 kalenderdagen wordt € 1.250,00  in rekening gebracht.

3.5.4. Annulering tijdens opleiding: Bij tussentijdse annulering gedurende het opleidingsjaar zal geen restitutie van de deelnamekosten plaatsvinden. Indien de deelnemer heeft gekozen voor betalen in termijnen, blijft de deelnemer bij annulering tijdens de opleiding alsnog verplicht de overige openstaande termijnen te voldoen.
3.5.4. Annulering overig: In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) kan door Novalife worden afgeweken van bovenstaande regels.
3.5.5. Novalife staat garant dat de cursus waarop ingeschreven is te allen tijde plaatsvindt.

 

Artikel 4. Auteursrechten en geheimhouding

4.1 Auteursrechten
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan het opleidingsmateriaal en/of de verstrekte documentatie (door Novalife uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, kopieën, kaarten, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke of elektronische materialen dan ook) in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor trainingen, opleiding, lezingen en/of workshops e.d., die niet door Novalife zijn verzorgd.

4.2 Geheimhouding
4.2.1. De deelnemer is tot geheimhouding verplicht met betrekking tot alle verstrekte cursusmaterialen. Deze geheimhouding strekt ook na de afronding van de opleiding.
4.2.2. De deelnemer is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie die op enigerlei wijze tot hem is gekomen over andere deelnemers. Deze geheimhouding strekt ook na de afronding van de opleiding.

Artikel 5. Klachten

Hoewel Novalife met de meeste zorg en aandacht de opleiding heeft samengesteld en zal uitvoeren, kan het gebeuren dat de deelnemer een klacht heeft. De deelnemer dient zich in eerste instantie te wenden tot één van de hoofdtrainers. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de deelnemer zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van NLP. Het klachtenprotocol van de NVNLP kan ook opgevraagd worden bij de administratie van Novalife.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Novalife is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van
Novalife, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van het cursusgeld per schade
veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

6.2 Novalife is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, gederfde winst en / of
schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Novalife is evenmin aansprakelijk voor de schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge
van het niet doorgaan van (delen van) de opleiding.

6.4 Op het inschrijfformulier en de relatie met de deelnemer is het Nederlands recht van
toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse
rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 7. Certificering

De opleidingen van Novalife worden afgesloten met een certificaat van deelname. De opleidingen van Novalife worden afgesloten met een certificaat van deelname. Voorwaarde hiervoor is dat deelnemer:

  • 80 % van de opleiding heeft gevolgd.
  • Het volledige cursusgeld heeft voldaan.
  • De cursist heeft voldaan aan de opleidingscriteria die per opleiding vooraf worden gesteld.

Artikel 8. Schorsing / verwijdering opleiding

Novalife behoudt zich het recht voor deelnemers te schorsen of van de opleiding te verwijderen, indien zij door hun gedrag de opleiding, de deelnemers, trainers en/of begeleiders, ernstige schade of onterecht in diskrediet brengen, dan wel de auteursrechten schaden. De deelnemer kan per direct de toegang ontzegd worden door één van de hoofdtrainers. De deelnemer ontvangt na schorsing of verwijdering een schriftelijke bevestiging van de maatregel. In geval van schorsing of verwijdering is restitutie van reeds voldane opleidingskosten niet
mogelijk.

Artikel 9. Behandeling deelnemersgegevens

In navolging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden deelnemersgegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan
derden verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken. De deelnemer dient zorg te dragen dat zijn/haar gegevens up to date zijn.

Artikel 10. Wijziging of aanpassing

Novalife behoudt zich het recht voor de opleiding en/of een opleidingsmodule voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangt de deelnemer reeds betaalde deelnamekosten terug. Novalife behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de opleiding aan te brengen.

Artikel 11. Verzuim

Voor verzuimde opleidingsdagen vindt geen terugbetaling plaats. Mits mogelijk binnen de programmering wordt de deelnemer zo nodig in de gelegenheid gesteld om de behandelde stof met één van de trainers door te nemen. Het staat de deelnemer ook vrij om de behandelde stof door te nemen met één van de andere cursisten.

Artikel 12. Reclame

Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de opleiding reclame te maken voor eigen trainingen / opleidingen en / of eigen producten ter verkoop aan te bieden richting mede cursisten en / of andere aanwezigen, zonder vooraf goedkeuring van Novalife.

Artikel 13. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement en alle bijbehorende foldermateriaal over deze opleiding niet voorziet, beslist Novalife.