fbpx

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

Wat we verstaan onder ‘Novalife’, ‘Opleiding’ en ‘Deelnemer’

1.1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten tussen Novalife
Opleidingen en Trainingen (hierna te noemen: ’Novalife’) en de Deelnemer aan de Opleiding.

1.2. Onder ‘Opleiding’ wordt verstaan: workshops, cursussen, trainingen, opleidingen en andere
vormen van opleidingen.

1.3. Onder ‘Deelnemer’ wordt verstaan de natuurlijke persoon die zich inschrijft om aan de
Opleiding deel te nemen en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasbaarheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Novalife betreffende
deelname aan een Opleiding.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn
bevestigd door Novalife.

2.3. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. Novalife en
Deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door
bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde
bepalingen.

2.4. Op de overeenkomst en de relatie met de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De
geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter
beoordeling voorgelegd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

Inschrijving voor een Opleiding geschiedt online door middel van invulling van het
inschrijvingsformulier. De inschrijving is definitief na bevestiging door Novalife per e-mail. De
inschrijver heeft hierbij 14 dagen wettelijke bedenktijd vanaf het moment van inschrijving, tenzij de
Opleiding reeds is gestart.

 Artikel 4 – Annuleringsvoorwaarden

4.1. Annulering door Deelnemer

4.1.1. Annulering door de Deelnemer van deelname aan een Opleiding dient altijd te geschieden per
e-mail (naar info@novalife.nl) of briefpost (naar Novalife Opleidingen en Trainingen,
Christinastraat 10, 2731 EZ, Benthuizen, Nederland). Annulering is volledig en rechtsgeldig
wanneer door Novalife per e-mail bevestigd is.

4.1.2. De Deelnemer heeft het recht om binnen de termijn van 14 kalenderdagen na inschrijving
deelname aan de Opleiding kosteloos te annuleren, tenzij de Opleiding reeds is gestart.

4.1.3. In geval van annulering voorafgaand aan de Opleiding, heeft de Deelnemer het recht zich te
laten vervangen door een andere, nieuwe Deelnemer die voldoet aan de gestelde toelatingseisen en
die de betalingsverplichting overneemt. Dit geldt alleen voor de gehele Opleiding.

4.1.4. Bij annulering van deelname aan de Opleiding door Deelnemer worden de volgende kosten in
rekening gebracht. Deze kosten dienen te allen tijde aan Novalife betaald te worden.
Annulering deelname Opleiding:

  • Bij annulering tot 42 kalenderdagen voor de opleiding start, 10% van de totale opleidingskosten.
  • Bij annulering van 42 tot 14 kalenderdagen voor de opleiding start, 50% van de totale opleidingskosten.
  • Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen, 100% van de totale opleidingskosten.

Annulering m.b.t. mogelijke verblijfskosten tijdens deelname Opleiding conform de
annuleringsvoorwaarden van de locatie: 

  • Tot 8 weken voor de activiteitsdatum, kosteloos
  • Binnen 8 weken voor de activiteitsdatum, 40% van de reserveringswaarde
  • Binnen 4 weken voor de activiteitsdatum, 60% van de reserveringswaarde
  • Binnen 3 weken voor de activiteitsdatum, 70% van de reserveringswaarde
  • Binnen 2 weken voor de activiteitsdatum, 80% van de reserveringswaarde
  • Binnen 48 uur voor de activiteitsdatum of no-show, 100% van de reserveringswaarde

Indien het volledige bedrag (totale kosten voor Opleiding en eventuele verblijfskosten) niet vooraf
is aanbetaald dan is Deelnemer gehouden aan de betaling van de eventueel nog openstaande
termijnen van een gespreide betaling tot aan het bedrag dat toekomt aan de desbetreffende geldende
annuleringstermijn zoals in artikel 4.1.4 is aangeduid.

4.1.5. Annulering tijdens de Opleiding: Bij tussentijdse annulering van deelname door de
Deelnemer zal geen restitutie van de deelnamekosten (opleidingskosten en eventuele
verblijfskosten) plaatsvinden. Indien is gekozen voor betalen in termijnen, blijft de Deelnemer bij
annulering van deelname eveneens alsnog verplicht de overige openstaande termijnen te voldoen.

4.1.6. Annulering overig: In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, sterfgeval enz.)
kan door Novalife worden afgeweken van bovenstaande voorwaarden m.b.t. de opleidingskosten.
Voor de eventuele verblijfskosten geldt dat deze te allen tijde betaald dienen te worden conform de
annuleringsvoorwaarden van de verblijfslocatie i.v.m. de namens Deelnemer aangegaane
verplichtingen van Novalife aan de opleidingslocatie en de daarbij geldende
annuleringsvoorwaarden. Novalife zal zich maximaal inzetten in het overleg met de
opleidingslocatie om tot een zo gunstig mogelijke uitkomst te komen voor Deelnemer.

4.2 Annulering door Novalife

4.2.1. Novalife heeft het recht om zonder opgave van redenen een Opleiding te annuleren dan wel
een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het
volledige door de Deelnemer aan Novalife betaalde bedrag binnen 30 dagen.

4.2.2. Novalife gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met Deelnemers over
de doorgang/annulering/verzetten van de Opleiding.

4.2.3. Coronamaatregelen: Novalife kan door de overheid opgelegde beperkingen t.a.v.
bijeenkomsten gedwongen worden de Opleiding te annuleren. Novalife zet zich maximaal in om de
Opleiding op een later tijdstip alsnog doorgang te laten vinden. In dit geval is Deelnemer gehouden
de eventuele verblijfskosten conform de annuleringsvoorwaarden van de verblijfslocatie te voldoen
i.v.m. de namens Deelnemer aangegaane verplichtingen van Novalife aan de opleidingslocatie en de
daarbij geldende annuleringsvoorwaarden. Novalife zal zich maximaal inzetten in het overleg met
de opleidingslocatie om tot een zo gunstig mogelijke uitkomst te komen voor Deelnemer. 

Artikel 5 – Betalingen

5.1. Bevestiging door Novalife van de inschrijving geschiedt per e-mail. Hierna is de Deelnemer
definitief ingeschreven voor de desbetreffende Opleiding en is er sprake van een overeenkomst
tussen Novalife en Deelnemer waarvoor betalingen aan Novalife verschuldigd zijn.

5.2. Novalife brengt de deelnamekosten (opleidingskosten en eventuele verblijfskosten) in rekening
door middel van een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

5.3. Er worden twee betalingsmogelijkheden aangeboden, te weten:
• Volledige betaling vóór aanvang van de Opleiding.
• Betaling in (maximaal 10 maandelijkse) termijnen.
De Deelnemer ontvangt na aanmelding een factuur voor de Opleiding afgestemd op de keuze voor
betaling. Facturen dienen volgens de daarop aangegeven betalingstermijnen te worden voldaan aan
Novalife. Bij betaling in termijnen ontvangt de Deelnemer op een afgesproken moment per e-mail
een (vervolg)factuur. Door het aangaan van een overeenkomst met Novalife is Deelnemer te allen
tijde verplicht het volledige bedrag aan deelnamekosten (opleidingskosten en eventuele
verblijfskosten) conform de algemene voorwaarden te voldoen.

5.4. Indien bij gebruik van betalingen in termijnen er een herinneringsfactuur gestuurd dient te
worden zal daarvoor tien(10) euro administratiekosten in rekening worden gebracht per verzonden
herinneringsfactuur.

5.5.Novalife is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). De
Opleidingen die voldoen aan de eisen van het CRKBO zijn vrijgesteld van BTW.

5.6. De Deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan Novalife in redelijkheid gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. 

Artikel 6 – Toegang tot de Opleiding

Het bijwonen van de Opleiding is alleen toegestaan indien de Deelnemer de deelnamekosten voor
de Opleiding volledig heeft voldaan, dan wel zich houdt aan de termijnbetaling zoals bij
inschrijving overeengekomen is met Novalife. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt heeft
Novalife het recht de Deelnemer de toelating tot de Opleiding te weigeren, dit onverminderd het
recht alsnog gehele betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.  

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan het opleidingsmateriaal (of
delen hiervan) en/of de verstrekte documentatie (door Novalife uitgegeven brochures,
opleidingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils/sheets, (grond)kaarten, speelkaarten, flitskaarten,
cue cards, syllabi en welke andere in de Opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna
te noemen “Materialen”) in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te
gebruiken voor trainingen, cursussen, opleiding, lezingen en/of workshops e.d., die niet door
Novalife zijn verzorgd. Het auteursrecht op de door Novalife uitgegeven Materialen berust bij
Novalife, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Ook het
auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van
Novalife berust uitsluitend bij Novalife. 

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1. Trainers, begeleiders en medewerkers van Novalife, alsook eventuele externe deskundigen, zijn
verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens en persoonlijke- en bedrijfsinformatie, die
tijdens het werken in het kader van Novalife waargenomen wordt. Deze geheimhouding strekt ook
na de afronding van de Opleiding.

8.2. De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonsgegevens en
persoonlijke- en bedrijfsinformatie die op enigerlei wijze tot hem is gekomen over andere
deelnemers, trainers, begeleiders en medewerkers van Novalife. Deze geheimhouding strekt ook na
de afronding van de Opleiding. 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Novalife spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2. Het bezoeken van opleidingsdagen verloopt op eigen risico van de Deelnemer.

9.3. Novalife is tegenover de Deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid tijdens de Opleiding, maar maximaal ter hoogte van de door de
Deelnemer betaalde (totale) opleidingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende
reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.4. Novalife is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, gederfde winst en/of
schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. Novalife is evenmin aansprakelijk voor de schade die de Deelnemer heeft geleden ten gevolge
van het niet doorgaan van (delen van) de Opleiding.

9.6. Novalife is niet aansprakelijk in het geval Deelnemer of een derde de mogelijkheid hebben een
verzekeringsmaatschappij aan te spreken. 

Artikel 10 – Klachten

Hoewel Novalife met de meeste zorg en aandacht de Opleiding heeft samengesteld en zal uitvoeren,
kan het gebeuren dat de Deelnemer een klacht heeft. De Deelnemer dient zich in eerste instantie te
wenden tot de hoofdtrainer met de klacht. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost
kan de Deelnemer de klacht schriftelijk indienen bij Novalife door een e-mail te verzenden naar
info@novalife.nl.

Bij schriftelijk ingediende klachten stuurt Novalife na ontvangst hiervan een ontvangstbevestiging.
Deelnemers krijgen binnen 14 dagen na ontvangst van hun schriftelijk ingediende klacht een
inhoudelijke reactie van Novalife.

Als de Deelnemer niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, bestaat in sommige gevallen
de mogelijkheid om een externe klachtencommissie in te schakelen. Indien deze mogelijkheid
bestaat, wordt de Deelnemer hierop gewezen door Novalife. 

Artikel 11 – Certificering

De opleidingen NLP Practitioner en NLP Master-Practitioner worden afgesloten met een certificaat
van deelname. Voorwaarde hiervoor is dat Deelnemer:
• 80% van de Opleiding heeft gevolgd.
• De volledige deelnamekosten heeft voldaan.
• De cursist heeft voldaan aan de opleidingscriteria die per Opleiding vooraf worden gesteld. 

Artikel 12 – Schorsing / verwijdering Opleiding

Novalife behoudt zich het recht voor om Deelnemers te schorsen of de toegang tot de Opleiding te
ontzeggen, indien zij door hun gedrag de veiligheid in het geding brengen en/of de Opleiding, de
Deelnemers, trainers en/of begeleiders ernstige schade toebrengen of onterecht in diskrediet
brengen. Het schaden van auteursrechten valt hier ook onder. De Deelnemer kan per direct de
toegang ontzegd worden door één van de hoofdtrainers.

De Deelnemer ontvangt na schorsing of verwijdering een schriftelijke bevestiging per e-mail van de
maatregel. In geval van schorsing of verwijdering is restitutie van resterende opleidingskosten
mogelijk. Een betalingsverplichting blijft gelden voor de totale verblijfskosten. 

Artikel 13 – Behandeling persoonsgegevens

In navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden
persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende
Deelnemer aan derden verstrekt. Iedere Deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar
betrekking hebbende stukken. De Deelnemer dient zorg te dragen dat zijn/haar gegevens actueel
zijn. 

Artikel 15 – Wijziging of aanpassing

15.1 Novalife behoudt zich het recht voor de Opleiding en/of een opleidingsmodule voor aanvang
af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangt de Deelnemer reeds betaalde deelnamekosten terug.
Novalife behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de Opleiding
aan te brengen.

15.2. Novalife heeft het recht om de Opleidingslocatie te wijzigen. 

Artikel 16 – Verzuim

Voor verzuimde opleidingsdagen vindt geen terugbetaling plaats. De Deelnemer is zelf
verantwoordelijk de gemiste stof op eigen wijze in te halen. 

Artikel 17 – Reclame

Het is deelnemers niet toegestaan om gedurende de Opleiding reclame te maken voor eigen
trainingen/opleidingen en/of eigen producten ter verkoop aan te bieden richting andere deelnemers
en/of andere aanwezigen, zonder vooraf goedkeuring van Novalife. 

Artikel 18 – Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze algemene voorwaarden over deze Opleiding niet voorzien, beslist Novalife.

 

 

 

Algemene voorwaarden d.d. 11 oktober 2020